Výkon funkce externího ekologa

Nároky na splnění všech zákonných povinností v oblasti životního prostředí se neustále zvyšují. Mnoho společností musí k plnění těchto povinností vyčlenit osobu, která se problematice životního prostředí bude věnovat. Často dochází ke kumulování funkcí a ekologie je pouze okrajovou záležitostí nad rámec běžných pracovních povinností zaměstnance. V důsledku těchto faktorů může dojít k přehlédnutí nových předpisů, horší orientaci v legislativě a z nedostatku času k nechtěnému zanedbání určitých povinností vyplývajících z právních předpisů.

Externí ekolog poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti ochrany životního prostředí, který zahrnuje zejména:

  • pravidelnou a průběžnou kontrolu provozu objednatele
  • aktualizaci a vedení provozní dokumentace v oblasti životního prostředí
  • sledování legislativních předpisů v oblasti životního prostředí a jejich implementace do provozních řádů a dalších dokumentů objednatele z hlediska ochrany životního prostředí
  • zastupování objednatele při jednáních s orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí
  • efektivní řešení problémů v oblasti životního prostředí