Zadávání veřejných zakázek a další výběrová řízení

V současné době je postup pro zadávání veřejných zakázek upraven v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o veřejných zakázkách prochází neustálými změnami.

V souvislosti s neustálým legislativním vývojem zákona o zadávání veřejných zakázek je na všechny zadavatele kladena stále větší zodpovědnost při přípravě zadávacích podmínek a následné realizaci zadávacích řízení.

Společnost ISES, s.r.o. poskytuje jednotlivým veřejným zadavatelům komplexní odbornou pomoc při přípravě, organizaci a administraci veřejných zakázek.

Nabízíme zadavatelům zejména následující služby:

 • zpracování návrhu zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem,
 • doporučení vhodných kvalifikačních kritérií,
 • zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (předběžného oznámení) v informačním systému a Úředním věstníku EU,
 • předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku,
 • organizační zajištění prohlídky místa plnění,
 • organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami,
 • přípravu formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání hodnotící komise,
 • vypracování organizačního řádu komise a seznámení jednotlivých členů hodnotící komise s tímto řádem před zahájením jednání,
 • organizační zajištění zasedání komise pro otevírání obálek,
 • organizační a administrativní zajištění zasedání komise pro hodnocení nabídek,
 • vyhotovení veškerých protokolů o zasedání komise,
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií,
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek,
 • vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
 • zajištění oznámení o vyloučení uchazečům,
 • zpracování veškerých podkladů pro rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení,
 • vypracování písemné zprávy o hodnocení nabídek dle zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky,
 • vypracování písemné zprávy zadavatele,
 • zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení v informačním systému a Úředním věstníku EU
 • kompletace, přehledné uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení zadavateli.

Vhodně nastavené zadávací podmínky a správně provedené výběrové řízení je základním předpokladem úspěšné realizace každého připravovaného projektu.