Odpadové hospodářství

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. mají všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o produkci a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Na základě zákona č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, došlo s účinností od 19.9.2009 k zásadní změně v limitu pro vznik ohlašovací povinnosti. Původci odpadů a oprávněné osoby jsou nyní povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Od roku 2012 jsou všichni ohlašovatelé povinni hlásit za oblast odpadů a obalů pouze elektronicky,  prostřednictvím Integrovaného systému plněné ohlašovacích povinností (ISPOP).

My nabízíme :

 • vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi
 • vypracování ročního hlášení o produkci odpadů a zaslání příslušnému správnímu úřadu prostřednictvím systému ISPOP
 • odbornou pomoc při zajištění souhlasů orgánů státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • vypracování provozních řádů skladů nebezpečných odpadů
 • vypracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu
 • konzultace, poradenství, organizace školení v oblasti ochrany životního prostředí
 • a jiné

Vy získáte :

 • okamžitý, přesný a celkový přehled o produkovaných odpadech
 • členění odpadů podle druhů, kategorií, množství a způsobu nakládání
 • přehled o ekonomické stránce nakládání s odpady
 • komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Krajům, mikroregionům, městům, obcím, firmám dále nabízíme:

 • plány odpadového hospodářství
 • studie v oblasti odpadového hospodářství
 • množství a složení odpadů v obcích, městech, regionech a na území krajů
  • optimalizace sběru odpadů a jejich dalšího možného využití či odstranění
  • logistiky toku odpadů
  • zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů a jiné
 • havarijní plány nakládání s odpady pro krizové situace
 • rizikové analýzy
 • a jiné

Dále nabízíme výkon funkce odpadového hospodáře

Zákonnou povinnost mít odpadového hospodáře mají původci a oprávněné osoby, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok a provozovatelé skládek nebezpečných nebo komunálních odpadů.

Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě za zajištění odborného nakládání s odpady a zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.