Příprava a realizace staveb

Po celou dobu činnosti společnosti nabízíme našim zákazníkům komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a stavebně-manažerské služby při přípravě a realizaci ekologických staveb v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny.

Při přípravě staveb zajišťujeme zejména:

 • zpracování studií a investičních záměrů
 • geodetické zaměření lokality
 • hydrogeologický nebo stavebně-technický průzkum pozemku
 • projektové dokumentace všech stupňů
 • grantové poradenství pro realizaci stavby
 • inženýrskou činnost při územním a stavebním řízení k připravované stavbě
 • organizaci a přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby
 • organizaci dodavatelského systému včetně výběru dodavatelů
 • technické vedení staveb formou autorského nebo technického dozoru staveb
Na Vaši žádost pro Vás zajistíme realizaci níže uvedených ekologických staveb:

Odpady

 • rekultivace starých zátěží
 • sběrné dvory
 • kompostárny

Voda

 • vodovody a vodojemy
 • kanalizace a čistírny odpadních vod
 • úpravy vodních toků
 • odbahnění a revitalizace rybníků

Ovzduší

 • plynofikace měst a obcí

Ostatní stavby

 • terénní úpravy včetně ozelenění
 • stavby sportovního charakteru
 • úprava parků, cest a komunikací