Vodní hospodářství


Nabízíme:
  • zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod)
  • provozní řády
  • plány opatření pro případy havárie pro uživatele závadných látek
  • vyhotovení ročního hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
  • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
  • kontrola parametrů odpadních vod – zajištění analýzy akreditovanými laboratořemi
  • a jiné