Chemické látky a přípravky, pracovní prostředí


Nabízíme:
  • školení osob nakládajících s vysoce toxickými látkami
  • odborný dohled nad nakládáním s chemickými látkami a přípravky
  • zpracování Písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
  • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
  • navržení interních předpisů
  • sepsání protokolu o zařazení / nezařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
  • zajištění měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické poměry)
  • a jiné