Politika managementu

Vedení firmy ISES, s.r.o. a zaměstnanci společnosti nabízejí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti ochrany prostředí. Nejvyšším kritériem kvality, při zachování maximální efektivity, je shoda výsledků činnosti společnosti s platnými zákony, vyhláškami, technickými normami, požadavky orgánů státní správy a požadavky zákazníka.

Důsledně využíváme všech zdrojů, vedoucích ke splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s důrazem na neustálé zkvalitňování prováděných prací.


Vedení společnosti se zavazuje:
 • zavést a trvale udržovat vnitřní systém řízení managementu firmy v souladu se zásadami normy ISO 9001 a ISO 14001
 • systém neustále zlepšovat, aby bylo dosaženo jeho trvalého zvyšování efektivnosti a zároveň dodržovat aktuálně platnou legislativu, týkající se oboru podnikání firmy
 • vytvořit dostatečné finanční, personální zdroje a organizační podmínky pro fungování systému managementu jakosti a environmentu
 • plánovat a zajistit komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice ochrany prostředí
 • využívat podněty zákazníků a přijímat takové postupy a metody, včetně preventivních opatření, které vyloučí nebo omezí výskyt neshod produktů
 • využívat podněty zákazníků a přijímat takové postupy a metody, včetně preventivních opatření, které vedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí
 • snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné
 • uplatňovat ekologická kriteria při výběru dodavatelů a při uzavírání obchodních vztahů
 • soustavně hodnotit vlivy všech činností firmy na životní prostředí

Vedení firmy ISES, s.r.o. očekává od svých zaměstnanců loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s vyhlášenou politikou managementu a přijatými strategickými cíli managementu.


V tomto smyslu jim ukládá:
 • výsledky své činnosti trvale prověřovat z pohledu budoucího uživatele,
 • důsledně ověřovat každé navrhované řešení ke zlepšení managementu a bezodkladně je zavádět do praxe,
 • ve styku se zákazníkem dodržovat za všech okolností pravidla stanovená vedením společnosti a budovat tak partnerské vztahy se zákazníkem.