Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

-> 05.10.2017

2.10.2017 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sběrný dvůr odpadů v Rakovníku, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům a ke zpětnému odběru vybraných výrobků. Původní sběrný dvůr již nevyhovoval z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům.
 
V rámci rekonstrukce a modernizace sběrného dvora bylo provedeno zejména překrytí původní pojezdové plochy (tvořené silničními panely) živičným povrchem. Původní silniční panely svým stavem již nesplňovaly bezpečnostní požadavky na ně kladené z pohledu odvodu povrchových vod a případného řešení havárií při úniku kapalin.  Nový živičný povrch výrazně zlepšil komfort obyvatel a obsluhy při pohybu po ploše a zajistil bezpečný odvod povrchový vod z plochy. Kvalitní povrch je také velmi důležitý při vzniku havarijních situací, jako jsou např. technické poruchy dopravních a manipulačních prostředků, jejichž důsledkem může dojít k úniku provozních kapalin, které mohou výrazně ohrozit složky životního prostředí, zejména vodu a půdu. Kvalitní povrch při vzniku těchto situací umožní rychlejší a efektivnější zásah a tím sníží riziko škodlivých následků na životní prostředí.
 
Zároveň kvalitní povrch umožní rychlejší a efektivnější zásah proti případným uniklým látkám z odpadů, které by mohly poškodit životní prostředí a ohrozit zdraví lidí.
 
Původní oplocení areálu bylo nahrazeno novým drátěným plotem z důvodu lepšího zabezpečení celého areálu a skladovaných odpadů.
 
Pro lepší manipulaci s odpady, byla jako součást zpevněné plochy vybudována nájezdová železobetonová rampa, která vznikla na základě stavební úpravy původního skladu. Rampa umožňuje obyvatelům města Rakovník a obsluze SD snadnější manipulaci s odpadem, zvláště objemným a hmotným. Z nájezdové rampy je možné odkládat odpad přímo do přistavených a k tomu určených nádob.
 
V rámci projektu dále došlo k přístavbě ocelové haly, původního shromaždiště nebezpečného a ostatního odpadu, o sklad elektrospotřebičů, který zajistil bezpečné shromažďování tohoto odpadu. Původní technický stav haly na nebezpečný odpad již neodpovídal jak kapacitně, tak zhoršující se bezpečností uložení odpadů, z důvodu docházející životnosti stavby. Tyto problémy byly vyřešeny novou přístavbou a částečnou rekonstrukcí stávající haly.
 
V areálu SD byla v rámci projektu vybudována mostová váha pro okamžitou kontrolu množství dovezeného odpadu, což výrazně napomohlo správné a rychlé evidenci odpadu a k řádnému vedení průběžné evidence odpadu. Umístění mostové váhy bylo zvoleno v blízkosti provozního objektu, za hlavní vjezdovou bránou. 
Přepokládá se samoobslužný provoz dvora tzn., že každý návštěvník sběrného dvora rozdělí jednotlivé odpady dle pokynů obsluhy do kontejnerů k tomu určených.
 
 
 
Zvýšením kapacity SD došlo ke zlepšení možnosti soustřeďování odpadů, přičemž existuje předpoklad, že se zvýší množství separovaného odpadu.  Tento separovaný odpad se bude z převážné části následně materiálově využívat a tím dojde ke snížení množství ukládaných odpadů na skládky. 
 
Realizací rekonstrukce SD zároveň došlo k výraznému snížení rizika možného úniku těchto odpadů a nebezpečných látek z nich, při nevhodném uložení odpadů, a následného ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí. 
 
Projekt „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Celkové přímé realizační náklady: 7 809 261,10 Kč (bez DPH)
Celkové způsobilé výdaje: 6 357 647 Kč
Dotace EU: 5 404 000 (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 953 647 Kč
 
 
Společnost ISES, s.r.o. u projektu „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“ zajišťovala vyhotovení projektové dokumentace a dotační management.

Navýšení kapacity SD Rakovník
Všechny fotografie