Poradenství v oblasti životního prostředí

 1. Poradenský servis pro síťové zákazníky vzor ŠKODA AUTO a.s. a ČSOB a.s.
 2. Zavádění systémů managementu ISO 9001, ISO 14001
 3. Odpadové hospodářství
 4. Vodní hospodářství
 5. Ochrana ovzduší
 6. Chemické látky a přípravky, pracovní prostředí

Poradenský servis pro síťové zákazníky vzor ŠKODA AUTO a.s. a ČSOB a.s.

Ve spolupráci se servisními službami ŠKODA AUTO a.s. jsme zpracovali koncepci poradenského servisu pro oblast ochrany životního prostředí. Cílem poradenského servisu je vypracování analýzy současného chování sledovaného podniku ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdokonalení a případně zavedení systému ekologického řízení podniku. Servisní partneři Škoda Auto mohou využívat jednotlivé služby za zvýhodněné ceny dle aktuálního ceníku.

V rámci zavedeného systému poskytujeme následující služby:

 • externí podnikový ekolog
 • vypracování, doplňování a aktualizace provozních řádů
 • vypracování plánu havarijních opatření
 • zpracování souhrnné provozní evidence a výpočet zpoplatnění ovzduší
 • vedení evidence o produkci a nakládání s odpady a zpracování ročního hlášení
 • zpracování žádosti o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování plánu odpadového hospodářství
 • výpočet zpoplatnění povrchových vod
 • zajištění cenových nabídek na služby v oblasti ŽP

EKOLOGICKÉ OSVĚDČENÍ

Servisním partnerům Škoda Auto dále nabízíme získání prestižního certifikátu Ekologické osvědčení. Tento certifikát je dokladem, že firma dodržuje veškeré ekologické předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí a zavádí technologické postupy šetrné k životnímu prostředí. Certifikace se řídí přesnými pravidly, prověřován je přístup k životnímu prostředí ve všech činnostech, kterými se servis zabývá. Jedná se o ochranu ovzduší, ochranu vod, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a další oblasti. Certifikát je podnikům udělován po splnění veškerých kriterií na časově omezenou dobu.

Udělením Ekologického osvědčení získáte:

 • zvýšení image a reklamy servisu ve vztahu k zákazníkům a široké veřejnosti
 • ekonomické výhody ze strany Škoda Auto (finanční úlevy při certifikaci ISO)
 • podrobný přehled o stavu a chování servisu k životnímu prostředí
 • jistotu vedení servisu ve vztahu ke kontrolním úřadům pro ochranu životního prostředí
 • úspory nákladů díky zamezení nedostatkům

Zavádění systémů managementu ISO 9001, ISO 14001

Nabízíme Vám nový přístup při řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Právní předpisy platné pro oblast ochrany životního prostředí kladou na firmy a organizace nemalé nároky. Zavedení EMS a následná certifikace zlepší postavení Vašich výrobků a služeb v tuzemsku i v zahraničí.

Naše poradenská činnost je založena na vypracování analýzy současného stavu přístupu k životnímu prostředí. V návaznosti na výsledek pro Vás navrhneme vhodný postup, vedoucí ke zdokonalení a případně k nápravě současného stavu. Nabízíme Vám odbornou pomoc při výběru certifikačního orgánu. Závěrečným krokem zavádění EMS je udělení certifikátu ISO 14001 a tím zviditelnění činnosti firmy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k veřejnosti.

Koncepce poradenského servisu je zpracovaná v souladu s normou ČSN EN ISO 14001 a souvisejících norem.

Cíle zavedení EMS :

 • stanovit ekologickou koncepci firmy
 • určit priority a ekologické cíle
 • stanovit harmonogram prací zavádění ekologické koncepce a dosažení stanovených cílů
 • aktivní přístup organizace k oblasti ochrany životního prostředí v rámci svých činností

Příprava a zavedení systému dle ČSN EN ISO 14001

V rámci nabízených služeb pro Vás zajistíme následující činnosti :

 • analýzu aktuálního stavu ve vztahu k životnímu prostředí
 • zpracování příručky managementu environmentu
 • odbornou pomoc při zpracování registru legislativy
 • odbornou pomoc při zpracování environmentální politiky, stanovení cílů a programů managementu environmentu
 • identifikaci environmentálních aspektů a dopadů činností firmy a následné vypracování registru environmentálních aspektů
 • návrh a odbornou pomoc při zpracování potřebné dokumentace pro stanovené postupy
 • provedení interního auditu společně se jmenovaným interním auditorem
 • firmy a zpracování podkladů pro zprávu pro přezkoumání vedením
 • proškolení zaměstnanců v oblasti systému managementu environmentu
 • zajištění přítomnosti poradce při certifikaci systému managementu environmentu
 • odbornou pomoc při výběru certifikačního orgánu
 • odbornou spolupráci při recertifikaci zavedeného systému EMS

Pokud firma potřebuje naplnit požadavky QMS a EMS, nabízíme zavedení systému integrovaného managementu.


Odpadové hospodářství

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. mají všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Na základě zákona č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, došlo s účinností od 19.9.2009 k zásadní změně v limitu pro vznik ohlašovací povinnosti. Původci odpadů a oprávněné osoby jsou nyní povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

My nabízíme :

 • vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi
 • vypracování ročního hlášení o produkci odpadů a zaslání příslušnému správnímu úřadu
 • odbornou pomoc při zajištění souhlasů orgánů státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • vypracování provozních řádů skladů nebezpečných odpadů
 • vypracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu
 • konzultace, poradenství, organizace školení v oblasti ochrany životního prostředí
 • a jiné

Vy získáte :

 • okamžitý, přesný a celkový přehled o produkovaných odpadech
 • členění odpadů podle druhů, kategorií, množství a způsobu nakládání
 • přehled o ekonomické stránce nakládání s odpady
 • komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Krajům, mikroregionům, městům, obcím, firmám dále nabízíme:

 • studie v oblasti odpadového hospodářství
 • množství a složení odpadů v obcích, městech, regionech a na území krajů
 • optimalizace sběru odpadů a jejich dalšího možného využití či odstranění
 • logistiky toku odpadů
 • zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů a jiné
 • havarijní plány nakládání s odpady pro krizové situace
 • rizikové analýzy
 • a jiné

Vodní hospodářství

Nabízíme:

 • zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod)
 • provozní řády
 • plán opatření pro případy havárie pro uživatele závadných látek
 • vyhotovení ročního hlášení do Registru průmyslových zdrojů znečištění
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
 • kontrola parametrů odpadních vod – zajištění analýzy akreditovanými laboratořemi
 • a jiné

Ochrana ovzduší

Nabízíme:

 • emisní a imisní studie
 • energetické audity
 • provozní řády
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
 • zpracování a vedení souhrnné provozní evidence pro zdroje znečišťování ovzduší, výpočet poplatků, zařazení dle REZZO
 • zajištění autorizovaného měření emisí a jeho vyhodnocení
 • a jiné

Chemické látky a přípravky, pracovní prostředí

Nabízíme

 • školení osob nakládajících s vysoce toxickými látkami
 • odborný dohled nad nakládáním s chemickými látkami a přípravky
 • zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy
 • navržení interních předpisů
 • sepsání protokolu o zařazení / nezařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • zajištění měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické poměry)
 • a jiné