Správné uveřejňování smluv

-> 27.4.2023

Spolčenost ISES, s.r.o. pro Vás na klíč zajistí kompletní administraci veřejných zakázek, a to včetně správného uveřejnění smlouvy o dílo.

S ohledem na vývoj rozhodovací praxe správních orgánů a soudů ve vztahu k uveřejňování smluvních dokumentů upozorňujeme zvláště na níže uvedené:

  • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) č. j.: ÚOHS-22240/2022/524 – dovozena neplatnost smlouvy („…smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku…“). Uvedené se vztahuje na situace, kdy smlouva nebyla uveřejněna do tří měsíců, ale také pokud nebyla uveřejněna požadovaným způsobem, tzn. do registru smluv nebyl vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž ani metadata podle § 5 odst. 5 ZRS (viz § 5 odst. 1 ZRS). ÚOHS dále dovodil, že: „Pokud za této situace zadavatel přistupuje k uzavření nového smluvního vztahu, jehož důsledkem je vznik závazku v souvislosti s plněním veřejné zakázky, dochází de iure k zadávání nové veřejné zakázky, při které je nezbytné opětovně postupovat v souladu se zákonem, tj. mj. před uzavřením smlouvy zrealizovat zadávací řízení, pokud to zákon pro danou situaci stanoví. Za takovéto situace není dostačující ‚zhojit‘ pochybení zadavatele spočívající v uveřejnění smlouvy v rozporu s požadavky ZRS (či neuveřejnění takovéto smlouvy) pouhým uzavřením ‚narovnání‘, tedy přiznáním, že doposud přijaté plnění strany vzájemně akceptují a nevniká mezi nimi bezdůvodného obohacení.“
  • Zatím nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Brně, kterým mj. dovodil v obchodním sporu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem neplatnost smlouvy pro její nesprávné uveřejnění v registru smluv (chybějící metadata a přílohy). Tím dochází ke zrušení smlouvy od jejího počátku a nelze z ní ani uplatňovat smluvní pokutu (v konkrétním případě plnění z bankovní záruky).
  • Pokyn č. GFŘ-D-53 ze dne 17. ledna 2022, který ve své příloze stanovuje odvody za porušení rozpočtové kázně, přičemž čl. II stanovuje konkrétní finanční odvod při nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření. To samé platí v případě, že metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (například neuvedení předmětu).

 

Pokud Vás výše uvedené informace zaujali, neváhejte nás kontaktovat.

 

ISES, s.r.o.,

ises@ises.cz

tel. 233 339 718 | mob. 603 119 370