Slavnostní otevření sběrného dvora Poděbrady

-> 24.7.2019

8.7.2019 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů ve městě Poděbrady, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům a ke zpětnému odběru vybraných výrobků. Původní sběrný dvůr již nevyhovoval z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům.

V rámci rekonstrukce dvora byla provedena zvláště výstavba zastřešené nájezdové rampy, u které budou umístěny velkoobjemové kontejnery určené na jednotlivé druky odpadů, stavba mostové váhy, správního objektu, tzv. střepiště pro manipulaci se skleněným odpadem. Dále byla provedena výstavba objektů určených pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětně odebíraného elektrozařízení, které budou mít občané možnost na sběrný dvůr odkládat. Současně byla provedena oprava zpevněných ploch areálu sběrného dvora, vybudováno nové oplocení a zřízen vjezd do areálu sběrného dvora tak, aby byl sběrný dvůr oddělen od provozu Technických služeb města Poděbrady, které stávající areál využívají. V rámci projektu také byly pořízeny shromažďovací prostředky – sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery na jednotlivé druhy odpadů a manipulační technika.

 

Projekt „Sběrný dvůr Poděbrady“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 85% ze způsobilých výdajů.

 

Společnost ISES, s.r.o. u projektu „Sběrný dvůr Poděbrady“ zajišťovala vyhotovení projektové dokumentace a dotační management.


Všechny fotografie