Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021

-> 10.1.2022

Nový zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech, který vstoupil v platnost 1. 1. 2021, uvádí, že původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady se však nadále eviduje podle původní legislativy – dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a podle přílohy vyhlášky 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Hlášení se zasílají ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
 
V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme splnit Vaši ohlašovací povinnost.