Nový zákon o odpadech – základní informace

-> 12.3.2021

Od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů. 

Největší a nejdiskutovanější změnou je zvýšení poplatků za skládkování komunálních odpadů. Z původních 500 Kč za tunu došlo k navýšení na 800 Kč za tunu odpadů a částka každoročně vzroste až na 1850 Kč za tunu ukládaného odpadu v roce 2029. Obce mohou žádat o slevu poplatku na původních 500,- Kč a to až do limitu 200 kg obyvatele uloženého odpadu. Za odpad uložený na skládku nad toto množství musí platit poplatek v plné výši. Limit pro uplatnění slevy se bude každoročně snižovat. Tato sleva se týká pouze obcí, jiní původci odpadů ji uplatňovat nemohou.

Další významnou změnou je posunutí termínu zákazu skládkování využitelných odpadů z roku 2024, jak bylo uvedeno ve starém zákoně, od roku 2030. Od 1. ledna 2030 nebude možno na skládku ukládat odpady jejíchž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg, nebo které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 (test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě spotřeby O2 za 4 dny), která je stanovena na 10 mg O2/g sušiny, nebo které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Zákon také mění systém platby občanů za odpadové hospodářství obci. Nově jsou již možné pouze dva typy poplatků, a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství anebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zjednodušeně lze říci, že v případě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platí všichni stejně a v případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platí občané buď podle množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu anebo podle objemu a četnosti výsypu nádoby na směsný komunální odpad.

Dále byly pro obce stanoveny cíle pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek, a to pro rok 2025 minimálně 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 minimálně 65 % komunálních odpadů a v roce 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů. Za nesplnění těchto cílů může být obci uložena pokuta až do víše 200 000,- Kč.

Už od roku 2019 je uzákoněn celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů a od počátku tohoto roku je pro obce povinný také oddělený sběr jedlých olejů a tuků. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu.

S rozvojem systémů odpadového hospodářství pomáhají obcím dotace z Operačního programu Životní prostředí, které přispívají na systémy sběru a třídění komunálních odpadů.

Společně se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyšly v platnost následující předpisy:

  • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
  • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (změnový zákon)
  • zákon 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Veškerou aktuální legislativu v oblasti odpadového hospodářství, včetně metodických sdělení, naleznete na stránkách MŽP.