Nový zákon o odpadech – víte že:

-> 12.3.2021

Dle §5 odst. (3) v případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla jinak původcem odpadu a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Tuto změnu zákona kvitujeme jako velmi pozitivní, a to zejména z pohledu vedení evidence o produkci odpadů v prostorách velkých kancelářských budov, obchodních center případně průmyslových areálů. Dovolujeme si upozornit pouze na slovní spojení vlastník nemovité věci. Z tohoto spojení je nutno dovodit, že využitím ustanovení tohoto paragrafu se stává původcem odpadů vlastník nemovité věci (majitel) a ne například správcovská společnost, která se o provoz budovy, centra nebo areálu stará.

 

Dle §15 odst. 2 písm c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.

(Povinnost podle § 15 odst. 2 písm. c) se po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby).

Dovolujeme si upozornit, že se domníváme, že za písemnou smlouvu lze považovat i písemnou objednávku, ale to pouze v případě, že je oboustranně potvrzená.

 

Dle § 62 odst. (1) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

Dovolujeme si upozornit, že se domníváme, že ustanovení zákona se netýká pouze např. obchodních center, organizátorů festivalů a koncertů, ale také vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec. Z čehož vyplývá, že každá zaměstnavatel, který výše uvedené umožňuje svým zaměstnancům (má na pracovišti koše na komunální odpad) je povinen zajistit třídění tohoto odpadu ve výše uvedeném rozsahu.