Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek

-> 11.10.2022

Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), která nabyla účinnost od 1. 9. 2022 reaguje na aktuálně probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním související sankce proti Rusku a Bělorusku.
 
Největší změnu představují dvě nová ustanovení:
 
§ 48a Zákaz zadání veřejné zakázky
                (1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
                (2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na
a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo
b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.
                (3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele
a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
                (4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.
 
§ 261a Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky
                (1) Je-li předmětem řízení zákaz uzavření smlouvy podle § 48a, vyžádá si Úřad před zahájením nebo v průběhu řízení, pokud to shledá potřebným stanovisko Finančního analytického úřadu za účelem zjištění, zda se v případě konkrétního dodavatele jedná o osobu nebo subjekt, na které se vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
                (2) Finanční analytický úřad poskytne Úřadu stanovisko podle odstavce 1. Před vydáním stanoviska si může Finanční analytický úřad vyžádat informaci od zpravodajské služby České republiky nebo Policie České republiky. Policie České republiky poskytnutí informace odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejích úkolů. Předávání informací zpravodajskou službou České republiky se řídí zákonem o zpravodajských službách. Do dne doručení stanoviska podle odstavce 1 Úřadu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.
                (3) Stanovisko podle odstavce 1 se uchovává odděleně mimo spis. V případě, že ze stanoviska vyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že k uložení nápravného opatření došlo z důvodu porušení mezinárodních sankcí.
                (4) V případě, že ze stanoviska podle odstavce 1 nevyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že nebylo zjištěno, že by postup zadavatele porušoval mezinárodní sankce.
 
 
Naše společnost se věnuje veřejným zakázkám již od svého vzniku a máme tak za sebou dlouhou řadu nejrůznějších úspěšně ukončených výběrových řízení, a to ať už v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebo mimo něj. Běžně administrujeme veřejné zakázky v souladu s podmínkami široké škály poskytovatelů dotací nebo i jen v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. 
V případě, že si nejste jisti, jak Vaši zakázku bezpečně, transparentně a legislativně správně zadat, se nás neváhejte obrátit. 
 
Tým ISES, s.r.o. 
 
ises@ises.cz
603 119 370 / 233 339 718