Nové programové období 2021 – 2027

-> 08.10.2021

V současné době probíhají finální přípravy nového programového období, v němž bude možné žádat o podporu projektů obdobného charakteru jako v tom současném. 
Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila vláda ČR a Evropská komise by měla nový OPŽP následně projednat a schválit dle předpokladů na začátku roku 2022.
Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v dalším programovém období 2021–2027 a bude zaměřena zvláště na adaptaci na změnu klimatu, podporu modernizace vzdělávacích environmentálních center, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod. 
Dle předběžných informací bude možné prakticky okamžitě po schválení nového programu OPŽP Evropskou komisí vyhlásit první výzvy, které budou zaměřeny na výstavbu vodovodů a kanalizací, následovat budou dotace na energetické úspory veřejných budov a hospodaření s dešťovou vodou. 
Alokace
Celkově program bude mít k dispozici cca 61 miliard Kč. 
Oprávnění žadatelé
Mezi žadateli budou moci být (dle aktivity) žadatelé z veřejného sektoru, podnikatelé i fyzické osoby. Na rozdíl od současného programu však nebudou mezi přijatelnými příjemci příspěvkové organizace obcí, měst a krajů, za něž bude vždy žádat jejich zřizovatel.
Oblasti podpory
Oblasti podporu budou rozděleny do:
  • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld. korun
  • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici – 7,0 mld. korun
  • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – 10,2 mld. korun
  • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. korun
  • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld. korun
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – 10,6 mld. korun
Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil první dokumenty k novému programu, byť ty se ještě mohou měnit s ohledem na schvalovací procesy. 
Výše podpory
Výše podpory projektů bude opět pro většinu žadatelů velice zajímavá, například o oblasti odpadového hospodářství (nově cíl Oběhové hospodářství) bude podpora dosahovat až 85%.
Typy podporovaných projektů v rámci cílů
Dle zatím zveřejněných dokumentů budou v cíli Oběhové hospodářství podporovány projekty zaměřené na snižování množství odpadu, předcházení a zvýšení jeho separace (sběrné dvory, re-use centra, door-to-door systémy, kompostéry, třídící linky, zařízení na materiálové využití odpadů, zařízení na úpravu a zpracování čistírenských kalů apod.).  Tyto projekty budou podpořeny až 85%, přičemž se očekává, že výzvy budou, na rozdíl od současného programu, nesoutěžní. Bude tedy rozhodovat, mimo jiného, nákladovost projektu, jeho smysluplnost a připravenost. 
 
V rámci cíle Adaptace na změnu klimatu budou mezi podporované typy projektů patřit realizace vegetačních prvků, opatření proti erozi (průlehy, zasakovací pásy apod.), zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně a tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel. 
 
Mezi projekty podporované v cíli Vodovody a kanalizace budou patřit vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb. (ČOV, kanalizace, zdrže, odlehčovací komory, vodovody, zdroje vody, úpravny pitné vody), přičemž u těchto projektů bude zvláště důležitá projektová připravenost. Zatím zveřejněné dokumenty počítají s bonifikací projektů ve vysoké projektové připravenosti až 10 body ze 100. Pozn. definice projektové připravenosti a potřebných dokumentů zatím není přesně uveřejněna. 
 
Cíl Příroda a znečištění bude rozdělen na tři oblasti a to
  • na projekty náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, která bude zaměřena na projekty, jejichž cílem je snížení emisí stacionárních zdrojů, podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Mezi podporované typy projektů patří například náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (Nox, SO2, NH3 a VOC), pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů, pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů.
  • na péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů a péče o chráněná území.
  • na projekty sanací skládek.
Závěrem
I přes to, že se zatím ze strany Státního fondu pro životní prostředí ČR jedná jen o předběžné informace, které budou upřesněny/upraveny s ohledem na schvalovací proces programu, tak jak je již uvedeno výše, v novém programovém období bude velice důležitá připravenost projektu. Z toho důvodu budou nejspíše úspěšnější ty projekty, které v době podání žádosti o podporu budou mít platná stavební povolení, popř. dokonce ukončené veřejné zakázky na dodavatele předmětu podpory. Do prvních výzev ještě zbývá několik měsíců, ale již nyní je jasné, že při projektové přípravě není nač čekat. 
Společnost ISES, s.r.o. se v oblasti dotačních projektů pohybuje již řadu let a náš tým má za sebou velkou škálu úspěšných projektů. Poskytujeme kompletní služby v rámci celého života projektu, od jeho prvotní fáze – myšlenky, přes projekční práce, podání žádosti o podporu, administraci veřejné zakázky, profinancování, zpracování závěrečného vyhodnocení až po monitorování projektu v době udržitelnosti.
 
V případě zájmu se na nás můžete obrátit buď prostřednictvím emailu ises@ises.cz nebo lépe telefonicky 603 119 370 / 233 339 718. 
 
….čas běží…..