Byla vyhlášena 68. výzva

-> 02.6.2017

Podání žádosti od – do:      03.04.2017  -  31.07.2017

Městům, obcím, organizacím státní správy a samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, výzkumným i vědeckým ústavům zajistíme:

⇒  odbornou pomoc při přípravě projektu

⇒  zpracování a podání žádosti včetně příloh

⇒  administraci a průběžné doplňování údajů v elektronickém prostředí, monitorovací zprávy a žádosti o platby v průběhu realizace projektu

⇒  závěrečné vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace

 

Více informací získáte na telefonním čísle  +420 233 339 718.

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

 

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

  • předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • předcházení vzniku průmyslových odpadů

Příklady podporovaných projektů:

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
  • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.
  • Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.

 

V rámci podporované aktivity 3.1.2 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii1. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

 

Žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) se podávají výhradně elektronickyprostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.