Blíží se konec přijímání žádostí o podporu na projekty v odpadovém hospodářství!

-> 20.1.2020

Již pouze do 3.2.2020 je možné podat žádost o dotaci do Výzvy č. 126 na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP. 
 
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 
Hlavními podporovanými aktivitami jsou:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů,
  • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu),
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury:
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
  • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování):
  • nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
Alokace u typových projektů na výstavbu/modernizaci sběrných dvorů, systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) a systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Alokace u ostatních typových projektů je vyhlášena ve výši 350 mil. Kč.
 
Výše podpory je stanoven až do 85% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 
Další informace lze získat přímo na stránkách OPŽP
 
 
V případě zájmu o zpracování a podání žádosti o podporu nás neváhejte kontaktovat. 
 
email: ises@ises.cz
tel.: 603 119 370 / 233 339 718