104. Výzva otevřena!

-> 15.1.2019

 
Podporované aktivity
 
1.    Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
•    Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Dále lze realizovat stavební práce (např. zpevněné plochy, oplocení, haly apod.). Nakladače a manipulátory jsou neuznatelným nákladem.
•    Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity (včetně svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, nosičů kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů). Ostatní manipulační technika je nezpůsobilá (včetně lisovacích kontejnerů). Ke (i pořizovanému) svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů).
•    Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu následujících odpadů: BRKO, papír a lepenka; plasty; nápojové kartony (vícevrstevné obaly), textil, kovy. Dále je možné podpořit zařízení pro separaci odpadů pod katalogovým číslem 19 12 04.
•    Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění  čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 pro malé ČOV (do 2000 EO).
•    Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu odpadů pod katalogovými čísly 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04 a 20 01 08.
 
Pozn: Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 104. výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor.
 
 
2.    Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
•    Výstavba/modernizace bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které navýší kapacitu zpracování odpadů na vstupu do zařízení minimálně o 25 % z celkové kapacity zařízení.
•    Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO). Zařízení musí být vždy provozována dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
•    Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod. V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu. Zařízení na termické zpracování kalů z ČOV musí být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
•    Výroba paliv z ostatních odpadů. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR.
 
 
 
3.    Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
•    Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
 
 
Výše podpory činí až 85% ze způsobilých vádajů.
 
 
V případě, že Vás tato informace zaujala nás neváhejte kontaktovat ohledně dalších informací o možnosti získání podpory na své projekty.
 
Tým ISES, s.r.o.