Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začne v dubnu

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie. (zdroj www.mzp.cz)

LVI. výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dne 20.12.2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014.

Poslední možnost o poskytnutí dotace na zkvalitnění odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 4.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září 2013 do 15. ledna 2014 (www.sfzp.cz).

Dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014

Dne 7. října 2013 byla vyhlášena výzva hejtmana Středočeského kraje pro podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

 

Žádosti o dotace lze podávat
v termínu od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

Hodnocení rizika ekologické újmy

Od 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Hodnocení rizika muselo být provedeno do 1. 1. 2013.

BEZ TOHOTO HODNOCENÍ NELZE PROVOZNÍ ČINNOST VYKONÁVAT.

Společnost ISES, s.r.o. provádí vypracování základního i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti podléhající hodnocení.

Dotace na obnovu zeleně - POSLEDNÍ VÝZVA OTEVŘENA

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy v prioritních osách 2, 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách. (www.sfzp.cz).

Upozornění - lakovny, kotelny a jiné zdroje

Dovolujeme si Vás upozornit na povinnosti, které provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší vznikají v souvislosti s novým zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Pokud jste provozovatelem vyjmenovaného zdroje, jste povinni uvést vydaná povolení do souladu s tímto novým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Konkrétně je třeba aktualizovat vydaná rozhodnutí povolující provoz zdrojů znečišťování ovzduší. Dle přechodných ustanovení jsou termíny následující:

do 31.8.2013 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které neměly vydané rozhodnutí ani podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb.

do 31.8.2014 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které sice měly vydané povolení provozu dle zákona č. 86/2002 Sb., ale toto rozhodnutí svým obsahem není v souladu s požadavky nového zákona č. 201/2012 Sb. (v podstatě všechna rozhodnutí)

Organizace výběrových řízení

Společnost ISES, s.r.o. poskytuje jednotlivým veřejným zadavatelům komplexní odbornou pomoc při přípravě, organizaci a administraci veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce.

Společnost ISES, s.r.o. Vám nabízí:

  • Komplexní zajištění VŘ dle metodik poskytovatele dotace.

  • Zpracování dokumentů k výběrovým řízení dle metodik poskytovatelů dotace.

  • Konzultace k přípravě zadávací dokumentace a dalších povinných postupů VŘ.

  • Poradenství a zpracování povinných dokumentů dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Více zde

Reference zde

Slavnostní otevření Centra pro nakládání s odpady a kompostárny města Strážnice

Dne  25. dubna 2013 v 10:00 bylo ve Strážnice slavnostně otevřeno Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice a nová plocha pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů.

 

Slavnostní otevření sběrného dvora v Dolním Bousově

Dne  22. dubna 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Slavnostní otevření sběrného dvora v Dolním Bousově

Dne  22. dubna 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Celkové náklady na realizaci sběrného dvora činily téměř 3,8 mil. Kč vč. DPH. Investorem bylo město Dolní Bousov, přičemž na výstavbu sběrného dvora se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3.409.714,- Kč. Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci, zajišťovala administraci celé dotace.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>