Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Plán výzev na rok 2015 - Operační program Životní prostředí 2014-2020

Dne 31.12.2014 byl na stránkách Opeačního programu Životní prostředí uveřejněn předběžný harmonogram výzev pro Operační program Životní prostředí na rok 2015.

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti.

Vyhlášení prvních výzev je závislé na funkčnosti monitorovacího systému MS2014+.

40 milionů na veřejnou zeleň

Dne 22.12. 2014 zahájilo Misterstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků SFŽP ČR celkem 40 milionů Kč. Žadatelé z řad měst a obcí mohou formulář spolu s návrhem projektu posílat na Fond poštou, datovou službou nebo ho osobně odevzdat v podatelně, a to až do 31. března 2015.

Slavnostní zahájení provozu Sběrného dvora Mělník - Rousovice

V Mělníce byl dne 30.1.2014 slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora. Je umístěn v městské části Rousovice, jedná se o již čtvrtý sběrný dvůr ve městě. Na projekční práce se podařilo získat dotaci z Fondu ASEKOL, realizace stavby byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celková dotace činila téměř 80 % realizačních nákladů. Zpracovatelem projektové dokumentace stavby a žádosti o dotaci byla společnost ISES, s.r.o., která následně zajišťovala i technický dozor během výstavby a administraci čerpání dotace. Provozovatelem sběrného dvora bude společnost BEC odpady, s.r.o.

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začne v dubnu

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie. (zdroj www.mzp.cz)

LVI. výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dne 20.12.2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014.

Poslední možnost o poskytnutí dotace na zkvalitnění odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 4.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září 2013 do 15. ledna 2014 (www.sfzp.cz).

Dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014

Dne 7. října 2013 byla vyhlášena výzva hejtmana Středočeského kraje pro podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

 

Žádosti o dotace lze podávat
v termínu od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

Hodnocení rizika ekologické újmy

Od 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Hodnocení rizika muselo být provedeno do 1. 1. 2013.

BEZ TOHOTO HODNOCENÍ NELZE PROVOZNÍ ČINNOST VYKONÁVAT.

Společnost ISES, s.r.o. provádí vypracování základního i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti podléhající hodnocení.

Dotace na obnovu zeleně - POSLEDNÍ VÝZVA OTEVŘENA

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy v prioritních osách 2, 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách. (www.sfzp.cz).

Upozornění - lakovny, kotelny a jiné zdroje

Dovolujeme si Vás upozornit na povinnosti, které provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší vznikají v souvislosti s novým zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Pokud jste provozovatelem vyjmenovaného zdroje, jste povinni uvést vydaná povolení do souladu s tímto novým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Konkrétně je třeba aktualizovat vydaná rozhodnutí povolující provoz zdrojů znečišťování ovzduší. Dle přechodných ustanovení jsou termíny následující:

do 31.8.2013 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které neměly vydané rozhodnutí ani podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb.

do 31.8.2014 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které sice měly vydané povolení provozu dle zákona č. 86/2002 Sb., ale toto rozhodnutí svým obsahem není v souladu s požadavky nového zákona č. 201/2012 Sb. (v podstatě všechna rozhodnutí)

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>