Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Slavnostní zahájení provozu Sběrného dvora Mělník - Rousovice

V Mělníce byl dne 30.1.2014 slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora. Je umístěn v městské části Rousovice, jedná se o již čtvrtý sběrný dvůr ve městě. Na projekční práce se podařilo získat dotaci z Fondu ASEKOL, realizace stavby byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celková dotace činila téměř 80 % realizačních nákladů. Zpracovatelem projektové dokumentace stavby a žádosti o dotaci byla společnost ISES, s.r.o., která následně zajišťovala i technický dozor během výstavby a administraci čerpání dotace. Provozovatelem sběrného dvora bude společnost BEC odpady, s.r.o.

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začne v dubnu

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie. (zdroj www.mzp.cz)

LVI. výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dne 20.12.2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014.

Poslední možnost o poskytnutí dotace na zkvalitnění odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 4.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září 2013 do 15. ledna 2014 (www.sfzp.cz).

Dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014

Dne 7. října 2013 byla vyhlášena výzva hejtmana Středočeského kraje pro podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

 

Žádosti o dotace lze podávat
v termínu od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

Hodnocení rizika ekologické újmy

Od 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Hodnocení rizika muselo být provedeno do 1. 1. 2013.

BEZ TOHOTO HODNOCENÍ NELZE PROVOZNÍ ČINNOST VYKONÁVAT.

Společnost ISES, s.r.o. provádí vypracování základního i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo provozní činnosti podléhající hodnocení.

Dotace na obnovu zeleně - POSLEDNÍ VÝZVA OTEVŘENA

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy v prioritních osách 2, 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách. (www.sfzp.cz).

Upozornění - lakovny, kotelny a jiné zdroje

Dovolujeme si Vás upozornit na povinnosti, které provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší vznikají v souvislosti s novým zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Pokud jste provozovatelem vyjmenovaného zdroje, jste povinni uvést vydaná povolení do souladu s tímto novým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Konkrétně je třeba aktualizovat vydaná rozhodnutí povolující provoz zdrojů znečišťování ovzduší. Dle přechodných ustanovení jsou termíny následující:

do 31.8.2013 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které neměly vydané rozhodnutí ani podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb.

do 31.8.2014 je třeba požádat o povolení pro zdroje, které sice měly vydané povolení provozu dle zákona č. 86/2002 Sb., ale toto rozhodnutí svým obsahem není v souladu s požadavky nového zákona č. 201/2012 Sb. (v podstatě všechna rozhodnutí)

Organizace výběrových řízení

Společnost ISES, s.r.o. poskytuje jednotlivým veřejným zadavatelům komplexní odbornou pomoc při přípravě, organizaci a administraci veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce.

Společnost ISES, s.r.o. Vám nabízí:

  • Komplexní zajištění VŘ dle metodik poskytovatele dotace.

  • Zpracování dokumentů k výběrovým řízení dle metodik poskytovatelů dotace.

  • Konzultace k přípravě zadávací dokumentace a dalších povinných postupů VŘ.

  • Poradenství a zpracování povinných dokumentů dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Více zde

Reference zde

Slavnostní otevření Centra pro nakládání s odpady a kompostárny města Strážnice

Dne  25. dubna 2013 v 10:00 bylo ve Strážnice slavnostně otevřeno Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice a nová plocha pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů.

 

Slavnostní otevření sběrného dvora v Dolním Bousově

Dne  22. dubna 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>