Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Příjem žádostí do nového operačního programu OPŽP 2014-2020 je zahájen

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 14. 8. 2015 zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. 

Otevření sběrného dvora v Červeném Kostelci

25. 6. 2015 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům (např. textil pro humanitární účely) a ke zpětnému odběru vybraných výrobků (např. použitá elektrozařízení) od občanů města.

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 10. až 11. června 2015 jsme se zúčastnili 16. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Nové krajské plány odpadového hospodářství

1.1.2015 vstoupila v platnost nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024. Všechny kraje nyní mají povinnost zpracovat krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.

Společnost ISES, s.r.o. nyní zpracovává pět krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj.

5. června - Světový den životního prostředí - „Sedm milionů snů. Jedna planeta. Konzumujme s péčí.“

V duchu této myšlenky se nese téma pro letošní den životního prostředí. Téma pro tento rok bylo vybráno v návaznosti na odpovědné hospodaření s přírodními zdroji planety, na kterém také závisí zdravé životní prostředí a s tím spojené blaho lidstva.  

Plán výzev na rok 2015 - Operační program Životní prostředí 2014-2020

Dne 31.12.2014 byl na stránkách Opeačního programu Životní prostředí uveřejněn předběžný harmonogram výzev pro Operační program Životní prostředí na rok 2015.

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, stavu plnění předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti.

Vyhlášení prvních výzev je závislé na funkčnosti monitorovacího systému MS2014+.

40 milionů na veřejnou zeleň

Dne 22.12. 2014 zahájilo Misterstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků SFŽP ČR celkem 40 milionů Kč. Žadatelé z řad měst a obcí mohou formulář spolu s návrhem projektu posílat na Fond poštou, datovou službou nebo ho osobně odevzdat v podatelně, a to až do 31. března 2015.

Slavnostní zahájení provozu Sběrného dvora Mělník - Rousovice

V Mělníce byl dne 30.1.2014 slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora. Je umístěn v městské části Rousovice, jedná se o již čtvrtý sběrný dvůr ve městě. Na projekční práce se podařilo získat dotaci z Fondu ASEKOL, realizace stavby byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celková dotace činila téměř 80 % realizačních nákladů. Zpracovatelem projektové dokumentace stavby a žádosti o dotaci byla společnost ISES, s.r.o., která následně zajišťovala i technický dozor během výstavby a administraci čerpání dotace. Provozovatelem sběrného dvora bude společnost BEC odpady, s.r.o.

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začne v dubnu

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil 1. Výzvu Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie. (zdroj www.mzp.cz)

LVI. výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dne 20.12.2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>